Customer Year Fan Model Q'ty m3/min kPa °C rpm kW Application Purpose
QATAR/ RASGAS COMPANY LIMITED 2006 #11RTSC 2 3,334 6.72 49 1,485 500 INCINERATOR AIR BLOWER NEW
QATAR/ RASGAS COMPANY LIMITED 2007 #11RTSC 2 3,334 6.72 49 1,485 500 INCINERATOR AIR BLOWER NEW
QATAR/ RASGAS COMPANY LIMITED 2012 #9.5RTSC 4 766 41.4 49 2,980 710 IDF NEW
QATAR/ EXXONMOBIL AKG-2 2007 #11RTSC 2 3,334 6.72 49 1,485 500 INCINERATOR AIR BLOWER NEW
QATAR/ EXXONMOBIL AKG-2 2007 #12RTSC 1 684 19.02 47 1,485 315 START-UP BLOWER NEW
SAUDI ARABIA/ SAUDI KAYAN KBR 2008 #11RTDC 9 5,379 3.43 157 1,185 400 IDF NEW
TAIWAN/ FORMOSA PETROCHEMICAL CO. 2008 #14RTDC 3 9,032 6.28 165 1,160 1,193 IDF FOR BOILER UP
TAIWAN/ CHINA HI-MENT CO. 2008 #13.5RTDC 1 6,700 7.55 80 1,185 1,100 CIRCURATION MILL FAN NEW
TAIWAN/ CHINA HI-MENT CO. 2010 #12RTDC 2 4,250 5.29 86 1,190 560 EXHAUST GAS SAVING ENERGY
TAIWAN/ XIANGTAN IRONSTEEL GROUP CO. LTD. 2004 #12RTDC 1 3,340 9.71 160 1,485 670 CDQ Circulation NEW
TAIWAN/ TAIWAN STYRENE MONOMER CO. 2015 #14.5RTSC 1 1,653 32.65 35 1,785 1,200 PAF NEW
TAIWAN/ TAIWAN STYRENE MONOMER CO. 2015 #12RTDC 1 4,198 13.31 85 1,785 1,200 IDF NEW
TAIWAN/ NAN YA PLASTICS CO. 2013 #14.5NTC 1 4,226 3.43 63 740 310 CIRCURATION NEW
TAIWAN/ FORMOSA PLASTICS CO. 2008 #6.5NTC 1 558 31.27 50 3,560 500 CIRCURATION NEW
TAIWAN/ FORMOSA PLASTICS CO. 2008 #6.5NTC 1 496 38.73 82 3,560 500 CIRCURATION NEW
TAIWAN/ DRAGON STEEL CO. 2008 #16.5RTSC 4 3,227 6.86 110 890 480 CLEAN GAS FAN NEW
TAIWAN/ DRAGON STEEL CO. 2011 #14RTSC 4 5,309 6.86 110 1,185 750 EXHAUST GAS NEW
TAIWAN/ CHINA STEEL CO. 2011 #14.5RTDC 1 5,305 8.3 120 1,185 1,000 IDF SAVING ENERGY
TAIWAN/ CHINA STEEL CO. 2013 #14RASC 2 4,667 6.86 80 1,150 700 EXHAUST GAS UNKNOWN
TAIWAN/ CHC RESOURCES CO. 2013 #12RADC 1 6,000 5 80 1,185 1,100 CIRCURATION MILL FAN UNKNOWN
TAIWAN/ CHC RESOURCES CO. 2015 #12RADC 1 6,000 5 80 1,185 600 CIRCURATION MILL FAN NEW
SINGARORE/ EXXONMOBIL CHEMICAL ASIA PACIFIC 2009 #11.5RTDC 5 7,846 -1.64 231 985 315 IDF NEW
SINGARORE/ EXXONMOBIL ASIA PACIFIC PRIVATE LTD. 2009 #11.5RTDC 4 7,846 -1.64 231 985 315 IDF FOR BOILER NEW
SINGAPORE/ SINGAPORE REFINING COMPANY PTE. LTD. 2007 #14.5NTC 1 2,380 7.59 35 985 400 FDF FOR BOILER UP
SINGAPORE/ SINGAPORE REFINING COMPANY PTE. LTD. 2007 #15.5RTDC 1 5,024 4.93 284 985 520 IDF FOR BOILER UP
CHINA/LIAN FENG GANG TIE YOU XIAN GONG SI 2013 #15.5RTDC 1 6,699 11.2 160 1,360 1,600 CDQ Circulation NEW
CHINA/JIU GANG JI TUAN YU ZHONG GANG TIE YOU XIAN GONG SI 2013 #15.5RTDC 1 5,764 11.5 160 1,485 1,400 CDQ Circulation NEW
CHINA/Jigang Group Co.,Ltd. 2002 #12RTDC 2 3,250 8.25 200 1,485 800 CDQ Circulation UP
CHINA/Jigang Group Co.,Ltd. 2007 #14RTDC 1 4,319 11 180 1,485 1,000 CDQ Circulation NEW
CHINA/Jigang Group Co.,Ltd. 2009 #15RTDC 1 5,945 12.5 160 1,480 1,600 CDQ Circulation NEW
CHINA/LIU ZHOU GANG TIE GU FEN YOU XIAN GONG SI 2007 #14.5RTDC 1 5,495 12.5 160 1,485 1,600 CDQ Circulation NEW
CHINA/LIU ZHOU GANG TIE GU FEN YOU XIAN GONG SI 2008 #15RTDC 1 6,340 12.6 160 1,495 1,700 CDQ Circulation NEW
CHINA/LIU ZHOU GANG TIE GU FEN YOU XIAN GONG SI 2010 #14RTDC 2 4,590 12 160 1,495 1,200 CDQ Circulation NEW
CHINA/LIU ZHOU GANG TIE GU FEN YOU XIAN GONG SI 2011 #15RTDC 1 5,945 12.5 160 1,495 1,600 CDQ Circulation NEW
CHINA/WU HU XIN XING ZHU GUAN YOU XIAN ZE RENGONG SI 2008 #12.5NTDC 1 3,070 10.6 160 1,485 750 CDQ Circulation NEW
CHINA/CANG ZHOU ZHONG TIE ZHUANG BEI ZHI ZAO CAI LIAO YOU XIAN GONG SI 2008 #14RTDC 2 5,810 11.2 160 1,440 1,400 CDQ Circulation NEW
CHINA/ XIANG TAN GANG TIE YOU XIAN GONG SI 2010 #12RTDC 1 3,340 9.5 160 1,485 670 CDQ Circulation NEW
CHINA/SHAN DONG DAO CHENG GONG CHENG JI SHU YOU XIAN GONG SI 2013 #14.5RTDC 1 5,884 11.8 160 1,485 1,400 CDQ Circulation NEW
CHINA/SHAN DONG SHI HENG TE GANG JI TUAN YOU XIAN GONG SI 2008 #14RTDC 1 5,594 11.5 160 1,440 1,400 CDQ Circulation NEW
CHINA/ SHANG DONG WEI JIAO JI TUAN XUE CHENG NENG YUAN YOU XIAN GONG SI 2011 #14.5RTDC 1 5,546 12.3 160 1,495 1,500 CDQ Circulation NEW
CHINA/ SHANG DONG WEI JIAO JI TUAN XUE CHENG NENG YUAN YOU XIAN GONG SI 2014 #14.5RTDC 1 5,840 11.8 160 1,495 1,500 CDQ Circulation NEW
CHINA/YUTIAN XIAN GU YU MEI JIAO HUA GONG YOU XIAN GONG SI 2014 #15.5RTDC 1 6,829 12.8 160 1,485 1,800 CDQ Circulation NEW
CHINA/ AN HUI SHOU KUANG DA CHANG JIN SHU CAI LIAO YOU XIAN GONG SI 2013 #13.5RTDC 1 6,961 13 160 1,485 1,800 CDQ Circulation NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2009 #19.5RTDC 1 12,000 10 72 980 3,200 CIRCURATION MILL FAN NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2009 #20RTDC 1 14,500 6.5 310 950 2,240 IDF SAVING ENERGY
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #18.5RTDC 2 8,333 10 90 980 1,800 CIRCURATION MILL FAN NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #20.5RTDC 1 15,260 8.4 220 950 2,800 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #15.5RTDC 1 17,975 4.4 110 905 1,800 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #16.5RTDC 1 12,280 3 130 730 800 COOLING FOR BOILER NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #15NTDC 1 16,492 4 100 920 1,600 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #18.5RTDC 2 10,000 10 80 980 2,200 CIRCURATION MILL FAN NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #20RTDC 1 14,000 7.8 230 930 2,500 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #15NTDC 1 16,492 4 100 920 1,600 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #18.5RTDC 2 10,000 10 80 980 2,200 CIRCURATION MILL FAN NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #20RTDC 1 14,000 7.8 230 930 2,500 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #15.5NTDC 1 16,492 4 100 920 1,600 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #18.5RTDC 2 10,000 10 80 980 2,200 CIRCURATION MILL FAN NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #20RTDC 1 14,000 7.8 230 930 2,500 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #15.5NTDC 1 16,492 4 100 920 1,600 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #18.5RTDC 2 10,000 10 80 980 2,200 CIRCURATION MILL FAN NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #20RTDC 1 14,000 7.8 230 930 2,500 IDF NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #18NTDC 1 20,125 -4.1 90 740 1,900 IDF FOR BOILER NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #19.5RTDC 2 10,000 -11.3 90 980 2,300 IDF FOR BOILER NEW
CHINA/ TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. 2010 #24RTDC 1 19,730 8 250 740 3,200 IDF FOR BOILER NEW
CHINA/ Baosteel Group Co. 2015 #6.5NTC 1 1,044 10 40 2,970 315 GAS SUPPLY NEW
CHINA/ Baosteel Group Co. 2015 #7NTC 1 856 17 40 2,970 315 GAS SUPPLY NEW
VENEZUELA/ PETROQUIMICA DE VENEZUELA S.A 2008 #11.5RTDC 1 6,467 5.39 30.8 1,185 800 FORCED FAN FOR FLUIDIZING AIR NEW
VENEZUELA/ PETROQUIMICA DE VENEZUELA S.A 2008 #14.5NTDC 1 13,477 2.55 39 710 800 INDUCED FAN FOR DUST SCRUBBER NEW
JAPAN/ DC CO.,LTD. 2014 #14.5RTDC 1 4,441 8.5 400 1,480 1,150 IDF FOR KILN UP
JAPAN/ DENKI KAGAKU KOGYO 2011 #18.5RTDC 1 9,600 10.69 80 970 2,350 IDF FOR MILL REPLACE
JAPAN/ DENKI KAGAKU KOGYO 2012 #13.5RTDC 2 6,000 7.5 320 1,485 1,700 IDF SAVING ENERGY
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2006 #11.5RTSC 1 4,460 8.34 100 1,485 1,100 DUST COLLECTOR REPLACE
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2006 #14RTSC 1 2,669 14.1 80 1,485 850 DUST COLLECTOR UP
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2009 #6.5RTSC 1 736 14.7 40 3,560 300 LD GAS AND M GAS BLOWER NEW
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2010 #14.5RTSC 2 1,248 32.36 60 1,785 950 LDGAS BLOWER SAVING ENERGY
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2014 #13.5RTDC 1 7,737 3.92 140 985 770 CIRCURATION@FAN REPLACE
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2014 #12.5RADC 1 9,250 4.41 40 985 1,000 DUST COLLECTOR NEW
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2014 #14RTDC 1 9,490 2.94 200 890 650 IDF FOR BOILER NEW
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2014 #12RADC 1 7,363 7 180 1,485 1,100 DUST COLLECTOR UP
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2014 #11.5RADC 1 5,965 7.31 94 1,485 1,100 DUST COLLECTOR UP
JAPAN/ JFE STEEL CO. 2015 # 1 5,433 15 61 1,440 2,020 IDF REPLACE
JAPAN/ KANEKA CO. 2011 #16RTDC 1 7,845 4.5 120 880 1,250 IDF FOR BOILER SAVING ENERGY
JAPAN/ Kobe Steel,Ltd 2005 #16.5RTDC 2 9,700 5.79 195 890 1,500 IDF FOR BOILER UP
JAPAN/ MITSUBISHI RAYON CO.,LTD. 2012 #14.5RTDC 1 10,900 7.71 130 1,180 2,500 IDF FOR BOILER SAVING ENERGY
JAPAN/ NIPPON STEEL SUMITOMO METAL CO. 1999 #16.5RTC 1 3,642 11.28 150 1,185 850 EXHAUST GAS NEW
JAPAN/ NIPPON STEEL SUMITOMO METAL CO. 2007 #11RTSC 2 1,330 14.12 40 1,785 560 BLOWER FOR BOILER SAVING ENERGY
JAPAN/ NIPPON STEEL SUMITOMO METAL CO. 2009 #17.5RTSC 1 3,900 11.76 180 1,185 1,000 COMBUTION NEW
JAPAN/ NIPPON STEEL SUMITOMO METAL CO. 2009 #18NTSC 1 3,100 9.8 300 1,185 1,000 EXHAUST GAS NEW
JAPAN/ NIPPON STEEL SUMITOMO METAL CO. 2009 #12.5NTSC 1 1,511 7.94 30 1,785 450 COG GAS BLOWER NEW
JAPAN/ NIPPON STEEL SUMITOMO METAL CO. 2010 #18.5RTDC 1 11,575 8.33 110 890 2,400 DUST COLLECTOR NEW
JAPAN/ Nisshin Steel Co., Ltd. 2011 #14.5RTDC 1 10,000 -3.92 110 890 1,100 DUST COLLECTOR SAVING ENERGY
JAPAN/ Nisshin Steel Co., Ltd. 2011 #11NTDC 1 8,000 4.71 20 1,185 950 DUST COLLECTOR SAVING ENERGY
JAPAN/ Nisshin Steel Co., Ltd. 2013 #12RTDC 1 5,270 6.37 20 1,180 1,000 DUST COLLECTOR SAVING ENERGY
JAPAN/ SUMITOMO METAL CO. 2015 #11.5RTDC 1 3,500 8.63 200 1,785 950 DUST COLLECTOR REPLACE
JAPAN/ TAIHEIYO CEMENT CO. 2008 #16RTDC 1 3,900 8.9 110 990 800 CIRCURATION MILL FAN SAVING ENERGY
JAPAN/ TAIHEIYO CEMENT CO. 2014 #18.5RADC 1 13,550 5.98 120 890 1,900 DUST COLLECTOR UP
JAPAN/ TAIHEIYO CEMENT CO. 2014 #17.5RTDC 1 6,800 8.82 400 1,185 1,800 IDF FOR KILN REPLACE
JAPAN/ TAIHEIYO CEMENT CO. 2015 #20RADC 1 18,101 5.16 120 740 1,850 DUST COLLECTOR UP


Notes:
1. Fan model 2. Purpose
NTC.RTC :
NTSC.RTSC :
NTDC.RTDC :
NTC2.RTC2 :
Single suction, overhung, coupling connection(Arr.1,8 SWSI)
Single suction, between bearings, coupling connection(Arr.3,7 SWSI)
Double suction, between bearings, coupling connection(Arr.3,7 DWDI)
Single suction, overhung, coupling connection, 2 Stage(Arr.1 SWSI)
New
Save
Up
New installation
Replaced for power saving
Replaced for capacity up